การเปรียบเทียบความแปรผันของอัตราการเต้นของหัวใจของม้าที่สัมพันธ์กับมลพิษทางอากาศที่พบในโรงเรือนที่ออกแบบแตกต่างกันในช่วงสามฤดูกาล