รากฐานของภาษาและความคิดสร้างสรรค์: การวิเคราะห์การสร้างความหมายแบบพหุวิธีของโฆษณาของเล่น