โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน