การใช้ความสัมพันธ์ของค าศัพท์และ cloze procedure เพื่อเสริมความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Using Lexical Cohesion Cloze Exercises to Improve EFL Learners’ Reading Comprehension", World Journal of English Language, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-10