การใช้ความสัมพันธ์ของค าศัพท์และ cloze procedure เพื่อเสริมความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ