การศึกษาเชิงวิเคราะห์สำหรับรูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร โดยใช้การแปลง G_(alpha)