ถอดบทเรียนจากความคิดทางการเมืองโรมัน: สิทธิ อำนาจ และสถาบันการเมือง

  • ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565

  • inดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สาธารณรัฐโรมันในฐานะตัวแบบระบอบผสมของโพลีเบียสและซิเซโร", วารสารรัฐศาสตร์พิจาร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 36-78