สหกรณ์เปรียบเทียบ: กรณีศึกษาสหกรณ์มอนดรากอนประเทศสเปน และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "สหกรณ์เปรียบเทียบ: กรณีศึกษามอนดรากอนประเทศสเปนและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปประเทศญี่ปุ่น", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า ---
Publish Year International Conference 1
2023 inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Key Success Factors of The Agricultural Cooperative Associations of Japan", The 10th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 1 - 4 พฤษภาคม 2023, Athens สาธารณรัฐเฮลเลนิก