โครงการกระบวนการเอกซ์ทรูชันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และแนวทางในการใช้วัตถุดิบโปรตีนทางเลือกอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน