แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสู่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก