พฤติกรรมการเลือกเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ