โครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ

Publish Year National Conference 1
2021 exสุภาพร ทองเต็ม, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยแบบจำลอง HEC-RAS 2 มิติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 26 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย