การทดสอบเพศเป็นตัวแปรกำกับและความยึดมั่นผูกพันเป็นตัวแปรส่งผ่านของความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน