การรับรู้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจใช้แอฟพลิเคชั่นออกกำลังกาย: โปรแกรมออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อผู้บริโภคที่ยอมรับเทคโนโลยี