โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชนบางกะเจ้า