การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ