การศึกษาวิจัยโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ อสค.