การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินครัวเรือนและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทย