การแข่งขันทางธนาคารและกําไรของธนาคาร กรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้