การใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อประเมินคลอโรฟิลล์ เอ ในแหล่งน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

  • ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

  • inดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี