การส่งเสริมการตลาดและคุณภาพการบริการทางการท่องเที่ยวในเมืองรองของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2021 inนายชยพจน์ ลีอนันต์, อาจารย์, "Guidelines for The Development of Sanitary Safety Standards Amidst The Coronavirus Outbreaks for Small and Medium Sized Hotels and Resorts in Thailand", REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, พฤศจิกายน 2021, หน้า 1628-1634