การส่งเสริมการตลาดและคุณภาพการบริการทางการท่องเที่ยวในเมืองรองของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProfessor Therdchai Choibamroong, Ph.D., exBoonnawat Srikhwan, "Promoting Tourism Marketing and Service Quality in Thailand’s Secondary Tourism Cities", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, กันยายน 2022, หน้า 1595-1602
2021 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Guidelines for The Development of Sanitary Safety Standards Amidst The Coronavirus Outbreaks for Small and Medium Sized Hotels and Resorts in Thailand", REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, พฤศจิกายน 2021, หน้า 1628-1634