การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก