อิทธิพลของแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬา

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exนันทสารี สุขโต, exพีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์, "อิทธิพลของแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬา", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563, 6 มิถุนายน 2020, สงขลา ประเทศไทย