การผลิตฟิล์มไคโตซานผสมสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารสีจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นดัชนีในการตรวจวัดคุณภาพอาหารในบรรจุภัณฑ์