ปัญหาการเลิกจ้างโดยเหตุการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการร่วมชุมนุมทางการเมือง