การควบคุมการสังเคราะห์และการคงอยู่ของสารระเหยในกะเพรา