กลยุทธ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลานิลพ่อแม่พันธุ์เพื่อป้องกันการส่งผ่านเชื้อทิลาเปียเลคไวรัส (TiLV) สู่ลูกพันธุ์