ศึกษาวิเคราะห์ Anti-microbial peptide โดย เครื่องมือทาง Bioinformatics

  • บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563

  • inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

  • inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี