การศึกษากระบวนการอบชุบที่อุณหภูมิต่ำยิ่งยวดสำหรับชิ้นส่วนที่มีความแข็งสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเล

  • โครงการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมทางทะเลและทางด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ทุนวิจัยตามแผนปฏิบัติการ งบ2562 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์

  • inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 4
2022 exKomkrisd Wongtimnoi, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Evolution of Microstructure and Wear Resistance of Carburized Low Carbon Steel", The International Journal of Integrated Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 66-72
2020 exChaiyawat Peeratatsuwan, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของท่อเหล็กกล้าเกรด SA210 A1 ที่ใช้ในหม้อน้ำ", INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 123-132
2020 exTianyi Zhang, exWei Liu, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exBaojun Dong, exYonggang Zhao, exYongmei Yang, "Corrosion Evolution and Analysis of Welded Joints of Structural Steel Performed in a Tropical Marine Atmospheric Environment", Journal of Materials Engineering and Performance, ปีที่ 29, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 5057-5068
2020 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exChaiyawat Peeratatsuwan, "Experimental investigation on the carbide precipitation and mechanical property evolution of a cryogenically treated tool steel", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 2
2022 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exChaiyawat Peeratatsuwan, exManote Rithinyo, "Cryogenic treatment of tool steels: A brief review and a case report", Maritime Technology and Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 253445-253445
2020 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exChaiyawat Peeratatsuwan, "MICROSTRUCTURE AND HARDNESS EVOLUTION OF CARBURIZED MILD STEEL", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 145-152