โครงการที่พึ่งพาทางวิชาการ เพื่อชาวบ้านและชุมชน ด้านพาณิชยนาวี (การพัฒนาแผ่นซีเมนต์เสริมใยผักตบชวา)