ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีผลต่อความผูกพันองค์การและการระบุตัวตนต่อองค์การ

Publish Year National Journal 1
2021 inนางสาวระวีมาศ วัฒนศักดิ์, อาจารย์, "Antecedents and Outcomes Associated with Employees’ Psychological Ownership of Convenience Stores in Bangkok", Human Behavior, Development and Society , ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, หน้า 37-47