อิทธิพลของความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค ค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม และการรับรู้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อความตั้งใจซื้อยานยนต์ไฟฟแบตเตอรี่ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Conference 1
2020 exธีรยุทธ พิมเพ็ชร , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย