การศึกษาสภาวะของพลาสม่าและฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องสำหรับพัฒนาและติดตั้งเครื่องโคคาแมคในประเทศไทยโดยใช้การจำลองแบบต่างๆ