การประเมินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวในแมวทางคลินิกด้วยวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP)