ผลกระทบจาก Economic Growth, Development, Financial Performance and Capital Growth จากการนำ Artificial Intelligence มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของประเทศในแถบอาเซี่ยน

Publish Year International Journal 4
2022 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจรัตน์ ไชยมั่นคง, อาจารย์, "On The Effects Of Artificial Intelligence On Economic Growth And Finacial Performance In The Asean Countries", Journal of Positive School Psychology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 2349-2355
2021 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBenjarut Chaimankong, exMayookapan Chaimankong, exKittisak Jermsittiparsert, "The Impact of Covid-19 on Thai Consumer Behaviour in Using Digital Banking", Academy of Strategic Management Journal , ปีที่ 20, ฉบับที่ special 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-10
2020 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJermsittiparsert, K., "The impact of artificial intelligence outcomes on the performance of pharmacy business in Thailand", Systematic Reviews in Pharmacy, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 139-148
2020 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJermsittiparsert, K., "The forthcoming revolution of artificial intelligence and its impacts on pharmacy business in Thailand", Systematic Reviews in Pharmacy, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 119-128