ผลกระทบจาก Economic Growth, Development, Financial Performance and Capital Growth จากการนำ Artificial Intelligence มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของประเทศในแถบอาเซี่ยน