ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องออกกำลังกายร้าน Bike Club Homepro

Publish Year National Conference 1
2020 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exหทัยกร มโนรัศมี, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องออกกำลังกายในร้าน Bike Club Homepro", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย