การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน HFC-32 ที่ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน