มุมมองของทฤษฎีบทจุดตรึงสองส่วนผ่านฟังก์ชันวัดขนาดบนโทโพโลยี