การพัฒนาระบบการแปรรูปไม้มีค่าระดับชุมชนโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าเศษเหลือ