การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของการใช้การแปลง G_(alpha) สำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร