การผลิตกรดกลูโคนิกจากกากสับปะรดโดยใช้กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์การหมัก และการแยกด้วยเมมเบรน

  • ทุนสนับสนุนวิจัยประเภทสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

  • inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์