การศึกษาการกระจายตัวของความเค้น-ความเครียดที่ถูกเหนี่ยวนำในพีเอ็มเอ็มเอโดยวิธีโฟโต้อิลาสติกแบบสะท้อน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwong, C., exLimpichaipanit, A., exNgamjarurojana, A., "Stress analysis of various shaped PMMA using Babinet compensator in reflection polariscope", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 598-606