การสังเคราะห์และพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง MZnAl2O4 (M = Ni, Cu, Fe) สำหรับการบำบัดน้ำเสีย