พฤติกรรมเชิงประจักษ์ของผลตอบแทนของความผันผวนของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย