นวัตกรรมดนตรี สื่อ สร้างสรรค์บทเพลงไตรภูมิกถา

  • งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งหมด 200,000 บาท เป็นงบประมาณของแผนงานวิจัยนวัตกรรมดนตรี สื่อ สร้างสรรค์บทเพลงไตรภูมิกถา 40,000 บาท กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างสรรค์นวัตกรรมบทเพลงไตรภูมิกถาสำหรับวงดนตรีไทย 60,000 บาท กิจกรรมย่อยที่ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรมบทเพลงไตรภูมิกถาสำหรับวงดนตรีเครื่องลม 60,000 บาท กิจกรรมย่อยที่ 3 การวิเคราะห์คุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์บทเพลงสร้างสรรค์ไตรภูมิกถา 20,000 บาท กิจกรรมย่อยที่ 4 สื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์บทเพลงไตรภูมิกถา 20,000 บาท

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวจริยา สุพรรณ,inนางสาวผาณิตา ชัยดิเรก

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์