ความหลากชนิดและรูปแบบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเขตร้อนสกุล Lobophora (Dictyotales, Phaeophyta) ในประเทศไทย โดยอ้างอิงจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การจัดการและอนุรักษ์ชายฝั่ง