การปรับปรุงเจตคติของรูปภาพโดยการเพิ่มการรับรู้เชิงเวลาและเชิงมิติ

Publish Year National Journal 2
2020 exผศ.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล, exผศ.เกษม ทิพย์ธาราจันทร์, exคณากาญจน์ รักไพฑูรย์, inดร.กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเบลอภาพใบหน้าขนาดใหญ่อย่างมีมิติด้วยความคล้ายคลึงของโครงสร้างภาพ", วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 18-28
2019 inดร.กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล, "Unfolding to the Past: Temporal and Dimensional Perception Enrichment for Image Impression Improvement", วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 115-122