การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลจีโนมกุ้ง