ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี: กระบวนการและความเป็นผู้ประกอบการเชิงสถาบัน

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์, อาจารย์, "ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี: กระบวนการและความเป็นผู้ประกอบการเชิงสถาบัน", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 22-34