ประสิทธิ์ผลกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์, "The Effectiveness of Reading Strategies on Reading Comprehension", International Journal of Social Science and Humanity, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, หน้า 46-50