ความสัมพันธ์ของโครงสร้างประชากรและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาของประเทศไทย